Onze diensten

Architectuur

Wij zijn uw technische en creatieve partner tijdens de realisatie van uw bouwproject en dit volgens uw wensen en verwachtingen.

Hoe pakken we dit aan ?

 • Ons eerste klantencontact is geheel vrijblijvend
 • U bezorgt ons een programma van eisen en/of een beschrijving van uw wensen (welke ruimtes zijn nodig, grootte, stijl, ...)
 • Na dit gesprek ontvangt u een overzichtelijke offerte met de oplijsting van de diensten die aangeboden worden tijdens de verschillende fazen van het bouwproces.
 • Onder de link aanpak, vindt u meer details over onze manier van werken.

Stabiliteit

Met onze klantgerichte aanpak voeren wij ook de stabiliteitsstudies uit voor eigen architectuurprojecten en voor eenvoudige dossiers (nieuwbouw en verbouwingen). Voor grotere of complexere studies werken wij samen met gespecialiseerde stabiliteitsbureaus.

Voorbeelden van studies zijn:

 • Stabiliteitsstudie (boven)bouw: deelstudies of berekening volledig gebouw
 • Funderingsadvies en -studie: aan de hand van een grondsondering worden funderingskeuzes berekend om (financieel) correcte beslissingen te nemen (wel of geen kelder, funderingsplaat of funderingssleuven, noodzaak van palen of putten).
 • Het bestuderen van te maken openingen en gebouwwijzigingen bij verbouwingen of uitbreidingen.
 • De opmaak van bekistings-en wapeningsplannen en wapeningsborderels.

EPB verslaggeving

Sinds 1 januari 2006 is in Vlaanderen een E(nergie)-P(restatie)-B(innenklimaat)-decreet van kracht dat deze maatregelen vastlegt. Dit decreet verplicht de bouwheer onder andere tot het aanstellen van een EPB-verslaggever die een EPB-aangifte moet opmaken.

De EPB-aangifte is de berekening en de bewijsvoering of de woning al dan niet voldoet aan de gestelde energetische eisen. De aangifte gebeurt online door de verslaggever. Dit resulteert in het energieprestatiecertificaat dat de energetische kwaliteiten van de nieuwe woning aangeeft.

Conform de wetgeving omvatten onze diensten als EPB verslaggever volgende taken:

 • het opmaken en indienen van de startverklaring (minstens 8 dagen voor de start der werken)
 • de controle van de energie-specifieke bouwaspecten
 • het opmaken en indienen van de EPB-aangifte

Muurovernames

Bij halfopen of gesloten bebouwing is het vaak noodzakelijk dat er een muurovername moet gebeuren. Volgens het Burgerlijk Wetboek heeft iedere eigenaar van een erf dat paalt aan een andere muur, het recht om die muur geheel of gedeeltelijk gemeen te maken. Hiervoor moet hij de eigenaar van deze muur vergoeden voor het deel dat hij wil gemeen maken.

Onze diensten, als deskundigen in deze materie, omvatten:

 • Het (indien nodig) opmeten en informatie verzamelen over de gemene muur.
 • Het opstellen van een gefundeerd verslag met toevoeging van wijze van berekening van de waarde van de muur.
 • Het overleg met de betrokken partijen ifv van de goedkeuring van het verslag.

Uiteindelijk wordt dit document geregistreerd in het bevoegde registratiekantoor.

Regularisaties

Als je een bestaande woning wenst te kopen of te verbouwen, kan je best langsgaan bij de dienst ruimtelijke ordening om de feitelijke toestand te vergelijken met de vergunde toestand. Als je tot de conclusie komt dat de feitelijke toestand niet volledig overeenkomt met de vergunde toestand dan spreken we van een bouwmisdrijf, ook al kan het zijn dat dat niet officieel vastgesteld werd door de politie.

Voor niet-vergunde delen van een woning of voor een niet-vergunde constructie kan in vele gevallen een regularisatievergunning bekomen worden (niet altijd!).

De procedure voor een regularisatieaanvraag is dezelfde als de procedure voor een stedenbouwkundige aanvraag. Een regularisatieaanvraag kan gebeuren met een eenvoudige dossiersamenstelling of met een uitgebreide dossiersamenstelling, wanneer de onvergunde delen of constructies normaal gezien met medewerking van een architect moesten gebeuren. In dat geval moet je de plannen laten uittekenen door een architect, ook al zijn de werken al uitgevoerd.

VENTILATIE VERSLAGGEVING

Een woongebouw dient over ventilatievoorzieningen te beschikken die toelaten om wettelijk vastgelegde "noodzakelijke debieten" te realiseren. Met het oog op een kwalitatief ventilatiesysteem, moet de bouwheer vanaf 2016 een verslaggever ventilatie aanstellen.

Conform de wetgeving omvatten onze diensten als Ventilatie verslaggever volgende taken:

 • het opmaken van een ventilatie voorontwerp en het indienen van een startverklaring. Dit voorontwerp toont welk systeem gekozen wordt, waar welke ventilatiecomponenten zitten en wat de ruimtelijk impact is.
 • het opmaken van een ventilatieprestatieverslag (na de uitvoering der werken); dit verslag geeft de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem weer, getoetst aan het kwaliteitskader STS-P 73-1.